شاتل پروفيسيونل فرودګاه شهري بريمن

قابل اعتماد , قابل انعطاف و مهربان   

شما ميتوانيد سفري خويش را با راحتي کامل با استفاده از سرويس عالي شاتل بريمن ادامه بدهيد. ما از مشتريان عزيزي خويش با استفاده از لوحه' نام خودشان پذيرايي بعمل مياوريم.
سرويس تکسي بريمن شما را نه تنها در شهر بريمن بلکه از هر محل که خواسته باشيد ،در آلمان ويا ممالک همجواري آن 
با سرويس عالي و قيمت هاي مناسب انتقال مي‌دهد.
برعلاوه، اين سرويس مجهز با عراده جات جديد و راحت ميتواند شما را در عرصه‌هاي تراسپورت به بيمارستان و مراکز توانبخشي همراهې  و در رابطه به پرداخت حساب از جانب بيمه هاې صحي آګاه سازد.
مشتريان ګرامي ما ميتوانند در پرداخت حساب از پول نقد ويا کريدت کارت خويش استفاده نمايند. 
شماره تماس:  00491724249002